Ped-man logo
0 Ft

Visszavételi szabályzat

A vásárló kérheti a hiba kijavítását
a vételár leszállítását
a hibás áru kicserélését

(A panaszról jegyzőkönyv, a javításról munkalap készül.)

Jótállás kozmetikai termékeknél:
A kozmetikai és higiénés termékekre a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet törvényi előírása az iránymutató. Jótállás csak az egyes tartós használati cikkekre vonatkozik.

Jótállás tartós használati cikkeknél (székek, elektromos eszközök):
A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.)  NGM rendeletben szerint a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A jótállás időtartama 12 hónap. A sminktáska nem minősül tartós használati cikknek.

Hibás teljesítés esetében (hibás termék esetében):
Amennyiben nem azt a terméket kapta meg, amit megrendelt, vagy bizonyítottan hibás a termék, úgy haladéktalanul jelezze telefonon vagy levélben és azt díjmentesen kicseréljük. Tekintettel arra, hogy webáruház vagyunk, nem minden termék található raktárkészleten bejelentéskor és nem minden esetben tudjuk pótolni azt.

| Hibás teljesítés esetén Ön kérheti a termék:
1.) kicserélését,
2.) árleszállítását,
3.) vétel elállás jogát,
4.) értékegyeztetéssel cseréjét.

Amennyiben raktáron van a termék, úgy azt kicseréljük és a kicserélendő áru visszaérkezését követő munkanapon feladjuk. Amennyiben nincs raktáron a termék, úgy Megrendelő eldöntheti, hogy fenntartja-e a megrendelését, megvárja, amíg a termék megérkezik és kicseréljük, vagy visszatérítjük a teljes ár egy részét, vagy ár-érték egyeztetéssel egy másik termékre cseréli, vagy elállhat a vásárlástól. A raktárkészlet alakulása az aznapi rendelések feldolgozása után történik. Vannak termékek, melyek nem utórendelhetőek, nem pótolhatóak.

Hibás termék esetében a megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Szállításból eredő hibák:
A Ped-man Kft. a tőle telhető legnagyobb gondossággal csomagolja be hibátlan termékeit és ellenőrzi a termékek épségét feladás előtt. A csomag átvételét követően minden esetben ellenőrizze a csomag és a benne lévő termék sértetlenségét. Ha megoldható, akkor a szállító előtt, de szállító nem kötelezhető arra, hogy megvárja, amíg Ön kibontja.  Amennyiben a kiszállított áru megsérült, úgy legkésőbb a következő munkanapon kérje jegyzőkönyv felvételét a helyileg illetékes postahivatalban vagy a Royal-Sprint futárszolgálatnál. Csak ebben az esetben tudunk panaszt elfogadni. A jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban terméket kicserélni, panaszt elfogadni. A jegyzőkönyv felvételének menetét A Szállítási- és fizetési feltételek menüpont alatt el tudja olvasni, s a gyors megoldás érdekében annak pontos betartását szeretnénk kérni.

Termékcsere:
Amennyiben a termék nem hibás és egyszerű termékcseréről van szó (mert pl. nem tetszik), úgy a cserét értékegyeztetéssel bármikor kérheti telefonos vagy írásos megkeresés útján.

FIGYELEM!

Amennyiben élni kíván a cserével, úgy arra a termék kézhezvételét követően 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy jelezze felénk! A három munkanapot meghaladó csereigényeket nem áll módunkban teljesíteni.
A bejelentést követően írásban e-mailban visszajelzünk, majd utána kizárólag "Ajánlott LNK" küldeményként juttassa vissza részünkre a kicserélni kívánt terméket minden papírjával együtt, biztonságosan becsomagolva (legalább úgy, mint ahogyan mi küldtük). Az LNK szolgáltatás díja jelenleg 10,- Ft. A mindenkori aktuális díjat a Magyar Posta Zrt. honlapján tudja elérni. Ebben az esetben Vevő fizeti a kicserélni kívánt termék minden visszaszállítási költségét, valamint a részére elküldött új, kicserélt termék szállítási költségét is.
Utánvétellel visszaküldött termékeket nem áll módunkban átvenni, ezért kizárólag "Ajánlott LNK" küldeményként küldje vissza részünkre!
Higiénés okok miatt csak abban az esetben cserélünk ki terméket, ha azt bontatlanul, sértetlenül, eredeti csomagolásban, hiánytalanul szolgáltatják vissza részünkre minden a csomagolásban talált papírral. A termék visszaérkezését követően a felbontásról videófelvételt készítünk. Amennyiben a termék a helytelen csomagolás miatt sérülten érkezik meg részünkre, úgy a károkat a Megrendelőre terheljük.

A szilagyimuhely.hu webáruház a következők szerint mentesül a szavatossági felelősség alól a Ptk. alapján:
A webáruház kisebb hibával rendelkező termékeket is felkínálhat eladásra (pl. esztétikai hiba, szállításból eredő hiba, kisebb gyártási hibák stb.) akár akció és/vagy leértékelés keretében is.
A hibákról minden esetben pontosan van Vásárló tájékoztatva a megrendelés előtt.
A hiba pontos leírását a termékleírásnál találja a termék fotója mellett a webáruházban.
A hiba pontos megismerése után Vevő a megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy ismeri a hibát. Az ismert hibából adódó termékvisszaküldéseket nem áll módunkban kicserélni.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
17. Kártérítés és sérelemdíj

23. §14 
(1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
3. Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]
(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]
(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén] 
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => { });
Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretne hasznos lábápolási tanácsokat kapni és értesülni a legújabb akcióinkról
Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem, amely megfelelő tájékoztatás alapján önkéntesen hozzájárulok, hogy a fenti adataimat a Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => { window.HeaderMenu.init(); window.ServiceModal.init(); });